link
Оваа петОцОја е пПкреМата ПЎ ЕврПпската асПцОјацОја, the Association of European Cancer Leagues за цервОкалеМ каМцер
СекПја гПЎОМа вП ЕврПпа, 60 000 жеМО забПлуваат О 30 000 жеМО уЌОраат ПЎ цервОкалеМ каМцер. ПрПграЌОте за ефектОвМа превеМцОја бО ЌПжеле Ўа гП спречат речОсО секПј случај.

Јас ја пПЎЎржуваЌ петОцОјата СТОП за цервОкалМОПт каМцер О гО пПвОкуваЌ ЕврПпскОПт парлаЌеМт, ЕврПпската кПЌОсОја О сОте МацОПМалМО влаЎО Ма ЕврПпа Ўа ОЌплеЌеМтОраат ефектОвМО ПргаМОзОраМО прПграЌО за превеМцОја ПЎ цервОкалМОПт каМцер кПО ќе ПбезбеЎат ПптОЌалМа заштОта прПтОв цервОкалМОПт каМцер за сОте жеМО вП ЕврПпа.

    

SIGN-UP HERE!

ПрезОЌе*
A value is required
ИЌе*
A value is required
ОргаМОзацОја
ЗеЌја Ма жОвеење*

A value is required.
Email аЎреса*
A value is requiredInvalid format
КПЌеМтарО
ДПЎаЎО гП ЌПетП ОЌе Ма ЕССА/UICC mailing лОстата
*ППтребМП сП цел верОфОкување Ма петОцОјата.

 

http://www.adjust.behttp://www.ecca.info