link
ТазО петОцОя е вМесеМа Пт ЕврПпейската асПцОацОя за бПрба с рака Ма ЌатПчМата шОйка, the Association of European Cancer Leagues с пПЎкрепата Ма МежЎуМарПЎМОя съюз за бПрба с рака.
Всяка гПЎОМа в ЕврПпа 60,000 жеМО забПляват О 30,000 уЌОрат Пт рак Ма ЌатПчМата шОйка. ЕфектОвМОте прПграЌО за прПфОлактОка са в състПяМОе Ўа преЎПтвратят пПчтО всОчкО такОва случаО.

Аз пПЎкрепяЌ ПетОцОята за СТОП Ма рака Ма ЌатПчМата шОйка О прОзПваваЌ ПарлаЌеМта Ма ЕврПпа, ЕврПпейската КПЌОсОя О правОтелствата Ма всОчкО еврПпейскО страМО къЌ въвежЎаМе Ма ефектОвМО ЌасПвО прПфОлактОчМО прПграЌО, кПОтП Ўа защОтят жеМОте в ЕврПпа Пт тПва злПкачествеМП забПляваМе

    

SIGN-UP HERE!

ЀаЌОлОя*
A value is required
СПбствеМП ОЌе*
A value is required
ОргаМОзацОя
СтраМа*

A value is required.
Email аЎрес*
A value is requiredInvalid format
КПЌеМтарО
ДПбавете ЌПетП ОЌе в спОсъка за кПреспПМЎеМцОя Ма ECCA/UICC
*ИзОскваМе за ЎПстПверМПст

 

http://www.adjust.behttp://www.ecca.info